Privacy beleid

“Doe waar je goed in bent, volg je passie en onderneem met gevoel!”

Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF, gevestigd Kerkstraat 53 te 5061 EH Oisterwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.affetto.nu
Kerkstraat 53
5061 EH Oisterwijk.
013 211 33 11

Catherine Desmares is de Functionaris Gegevensbescherming van Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF. Zij is te bereiken via info@affetto.nu.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u, uw eventuele partner en uw eventuele kinderen verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Het afhandelen van uw betaling

Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte:
Naam. Adres, woonplaats gegevens
Burgerservicenummer
Inkomensgegevens en financieel administratieve gegevens
Overige persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt in het kader van een (eenmalige) opdracht om een dienst te verlenen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@affetto.nu, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het uitvoeren van een administratieve en of fiscaal- juridische dienst;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Om goederen en diensten aan u te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gedurende de duur van de dienst en/of opdracht, tenzij er een economisch verder verloop is met de cliënt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Verstrekken van persoonsgegevens en administratieve gegevens en inkomensgegevens voor zover noodzakelijk in verband met het gebruiken van financiële en fiscale software om de dienst te kunnen uitvoeren.
Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@affetto.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via info@affetto.nu.

Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > zo lang de opdracht loopt >
Personalia > zo lang de opdracht loopt >
Adres > zo lang de opdracht loopt >
Overige > zo lang de opdracht loopt >

Van een aantal gegevens zijn wij verplicht op grond van fiscale wetgeving deze zeven jaar te bewaren. Het betreft dan gegevens die noodzakelijk zijn voor onze eigen administratie t.b.v. de belastingdienst.