Algemene Voorwaarden

“Doe waar je goed in bent, volg je passie en onderneem met gevoel!”

Algemene voorwaarden Affetto Bedrijfsadvisering & coaching

  

1. Algemeen 

Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF treedt op als (bedrijfs-)adviseur, -coach of mediator in opdracht van een of meerdere partijen. In die opdrachten kunnen mede zijn begrepen: bedrijfskundige en financiële c.q. fiscale adviezen. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes tussen Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF en opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers.

  

2. Grondslag offertes

Alle offertes, zowel mondelinge offertes als schriftelijke offertes, vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF en wel op de offerte, de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.  

De offertes van Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF zijn met name gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle relevante informatie voor uitvoering en opzet van het onderzoek heeft verstrekt. Op haar beurt zal Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF de door haar te verrichten advies- en of mediationdiensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.  

De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van toepasselijkverklaring van eventuele eigen voorwaarden.

 

3. Tariefstelling

De door Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF berekende tarieven zijn gebaseerd op de werkelijk bestede uren van de adviseur tegen het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief, tenzij vooraf tegen een vastgestelde prijs de dienst is aangeboden. Bij elke opdracht streeft Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF ernaar om vooraf een duidelijke kostenindicatie aan de opdrachtgever af te geven. Tenzij anders overeengekomen zijn secretariaatskosten, kantoorkosten en reis- en verblijfkosten in het berekende tarief inbegrepen.

 

4. Betalingsvoorwaarden

Aan het begin van elke kalendermaand wordt door Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF aan de opdrachtgever gefactureerd op basis van de door de adviseur/coach/mediator bestede uren in de voorafgaande periode. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij in de offerte anders overeengekomen is.
Dertig dagen na de factuurdatum kan door Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF de wettelijke rente in rekening gebracht worden, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF de verdere uitvoering van de opdracht opschorten of opzeggen. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF deswege haar vordering ter incasso uit handen dient te geven, komen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten belopen 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 120,–.

 

5. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig, zonder opzegtermijn, eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer plaats kan hebben om welke reden dan ook. Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF hanteert als basisfilosofie dat een opdracht alleen kwalitatief goed uitgevoerd kan worden, indien er sprake is van een positief en constructief overleg tussen de opdrachtgever en Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF, dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen.

Een betaling voor aangegane opdracht met een daarvoor duidelijke omschrijving van de werkzaamheden die bij vooruitbetaling is gedaan wordt niet gerestitueerd. De overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd conform de overeengekomen opdracht, tenzij door de beëindiging van de opdracht de werkzaamheden niet of niet langer uitgevoerd kunnen worden. Indien in een opdracht met een bepaalde duur werkzaamheden verdisconteerd zitten welke later worden gedeclareerd kunnen die werkzaamheden door beëindiging voordat de vooraf bepaalde duur is bereikt niet of niet in de volle omvang worden uitgevoerd. In dat geval zal door de beëindiging een aanvullende afspraak gemaakt dienen te worden. 

 

6. Vertrouwelijkheid

Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF, de werkwijze, methodes en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen. Modellen, technieken, instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht.

  

7. Aansprakelijkheid 

Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de dienst in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. 

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 

8. Toepasselijkheid  

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Een geschil over de uitvoering van de overeenkomst wordt na constructief overleg eerst door tussenkomst van een mediator behandeld. Als na bemiddeling van deze mediator geen aanvaardbare oplossing tot stand is gekomen worden alle geschillen voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het rechtsgebied waar Affetto Bedrijfsadvisering & Coaching VOF zijn werkzaamheden uitvoert.  

De van deze leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen; die voorwaarden werken slechts met betrekking tot die overeenkomst waarvoor zij is aanvaard. De overige voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht. 

 

Algemene voorwaarden geldig vanaf januari 2015